TRASTORN DE L’APRENENTATGE

Avaluació, diagnòstic i tractament de les persones amb trastorns del llenguatge oral i escrit. Aquest treball es fa coordinadament amb la família i amb l’escola per tal d’assegurar que els objectius de la intervenció s’orientin i s’aconsegueixin de forma conjunta.

El nostre treball terapèutic té per objectiu l’estimulació per millorar l’adquisició de la lectoescriptura amb els nens amb Trastorns del llenguatge, o bé superar les dificultats d’una disgrafia o dislèxia.

Els problemes més freqüents son:

  • Trastorn de la lectura i dislèxia, el rendiment en la lectura pel que fa a precisió, velocitat o comprensió  es situa per sota del que s’espera per edat, intel·ligència i escolaritat del nen/a.
  • Trastorn de l’expressió escrita,  l’ habilitat per a l’escriptura es situa per sota del que s’espera per edat, intel·ligència i escolaritat del nen/a.

Trobem:

Disgrafia: afecta a la qualitat de l’escriptura pel que fa al traç o a la grafia.

Disortografia: conjunt d’errors a la paraula, fa referència a l’aptitud per transmetre el codi lingüístic per mitjà de les lletres corresponents respectant les regles d’ortografia.

Dificultats en el procés de composició del discurs escrit.

  • Trastorn del càlcul (discalculia): la capacitat aritmètica es situa per sota de l’esperada per l’edat, intel·ligència i escolaritat. S’hi inclouen les dificultats per entendre enunciats matemàtics.
  • Trastorn de l’aprenentatge no verbal: dificultat pel llenguatge pragmàtic, l’ús col·loquial del llenguatge, psicomotricitat gruixuda i fina, ritme, entonació en la parla,  l’empatia i la regulació emocional.

TRASTORN DE LA COMUNICACIÓ

  • Trastorn del llenguatge expressiu: vocabulari reduït, dificultat en l’evocació de les paraules, errors en els temps verbals o ús d’oracions amb una longitud o complexitat inadequada.
  • Trastorn mixt del  llenguatge receptiu-expressiu
  • Retard evolutiu del llenguatge